Tomato harvest surplus? An easy tomato chutney recipe

Got a glut of Tomatoes? Tomato chutney is really easy to make.   Take  2lb tomatoes, 8oz raisins, 8oz caster [...]